§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Nagroda Publiczności” (zwany dalej „Konkursem Nagroda Publiczności”) jest Związek Firm Public Relations z siedzibą w Warszawie (00-732), ul. Czerska 8/10, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000062388, NIP: 9512004715 (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Za sprawy organizacyjne Konkursu Nagroda Publiczności, w tym w szczególności: organizację Konkursu Nagroda Publiczności, przegląd dokumentacji zgłoszeń pod względem formalnym, kwestie techniczne związane z organizacją Konkursu Nagroda Publiczności, odpowiadają przedstawiciele biura Organizatora (dalej jako „Biuro”).
 3. Konkurs Nagroda Publiczności prowadzony jest w ramach konkursu Złotych Spinaczy 2019 i polega na wyłonieniu przez głosujących najlepszego spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu Nagroda Publiczności projektów.
 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu Nagroda Publiczności i określa prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników i Głosujących.

 

§ 2. CZAS TRWANIA

 1. Konkurs Nagroda Publiczności rozpocznie się i trwać będzie od dnia 24 października 2019 r. do dnia 21 listopada 2019 r. do godziny 24:00.
 2. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 6 grudnia 2019 r. podczas uroczystej Gali wręczenia nagród w konkursie Złote Spinacze 2019.

 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE NAGRODA PUBLICZNOŚCI

 1. W Konkursie Nagroda Publiczności mogą brać udział projekty zgłoszone do konkursu Złote Spinacze 2019, które w I etapie Złotych Spinaczy 2019 otrzymają nominację do II etapu (dalej jako „Projekty”).
 2. Projekty, które otrzymają więcej niż jedną nominację w Złotych Spinaczach 2019 zostaną zaklasyfikowane do udziału w Konkursie Nagroda Publiczności tylko jeden raz.
 3. Podstawą przystąpienia do Konkursu Nagroda Publiczności jest zgłoszenie chęci udziału w Konkursie Nagroda Publiczności na etapie zgłaszania Projektu do konkursu Złote Spinacze 2019 przez uczestnika (zwanego dalej „Uczestnikiem”).
 4. Warunkiem udziału w Konkursie Nagroda Publiczności jest nadesłanie wymaganych materiałów:
  a. Krótki opis Projektu,
  b. Jeden poster, będący graficzną formą krótkiej prezentacji Projektu w formacie A3, zapisany w wysokiej rozdzielczości w dwóch formatach: JPG oraz PDF.
 5. Przystępując do Konkursu Nagroda Publiczności Uczestnik zobowiązuje się do przesłania wszystkich materiałów niezbędnych do udziału w Konkursie Nagroda Publiczności.
 6. Przystąpienie do Konkursu Nagroda Publiczności jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Złotych Spinaczy 2019.
 7. Przystępując do Konkursu Nagroda Publiczności Uczestnik zezwala na wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych materiałów i ich publikację na stronach internetowych Organizatora i Partnera oraz w serwisach społecznościowych Organizatora i Partnera.
 8. Udział w Konkursie Nagroda Publiczności ma charakter dobrowolny, a otrzymanie nominacji w Złotych Spinaczach 2019 nie jest równoznaczne z udziałem w Konkursie Nagroda Publiczności.
 9. Udział w Konkursie Nagroda Publiczności jest bezpłatny.

§ 4. GŁOSOWANIE

 1. Konkurs Nagroda Publiczności prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem www.zlotespinacze.pl.
 2. Głosy w Konkursie Nagroda Publiczności może oddawać każdy internauta (zwany dalej „Głosującym”), w okresie trwania Konkursu Nagroda Publiczności.
 1. Głosujący będzie mógł oddać głos tylko raz na jeden wybrany Projekt podczas trwania całego Konkursu. W celu dokonania rejestracji Głosujący zobowiązany jest podać imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Zabronione jest:
  a. używanie mechanizmów masowych głosowań, które zwiększają liczbę głosów,
  b. tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów kont w celu oddania większej ilości głosów.
 3. Wynik głosowania nie podlega reklamacji.
 4. Organizator dołoży starań, aby korzystanie ze strony internetowej www.zlotespinacze.pl było możliwe dla Głosujących z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Głosującego, umożliwi korzystanie z w/w stron internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej www.zlotespinacze.pl, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to przeglądarka internetowa Firefox w wersji co najmniej 16.0  lub Chrome w wersji co najmniej 12.0 lub Opera w wersji co najmniej 11.0, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.

 

§ 5. OBLICZANIE GŁOSÓW

 1. Nagrodę w Konkursie Nagroda Publiczności otrzyma Uczestnik, którego Projekt zdobędzie największą liczbę głosów.
 2. Nagrodą w Konkursie Nagroda Publiczności jest statuetka wręczana podczas uroczystej Gali Złote Spinacze 2019, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r. w Warszawie.
 3. Wynik Konkursu Nagroda Publiczności będzie poufny do czasu ogłoszenia wyniku podczas Gali Złote Spinacze 2019.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu jest Organizator – Związek Firm Public Relations.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres: ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, drogą elektroniczną: e-mail: info@zfpr.pl, oraz telefoniczną: (22) 555 33 30.
 3. Dane osobowe Głosujących i Uczestników (oraz osoby fizyczne działające w ich imieniu), będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie wyrażonej przez nich zgody w celu przeprowadzenia Konkursu Nagroda Publiczności i wyłonienia najlepszych Projektów zgłoszonych w konkursie Nagroda publiczności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a). Zgoda dotyczy przetwarzania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika (lub osoby fizyczne działające w jego imieniu) i Głosującego lub niewyrażenie przez nich zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu Nagroda Publiczności uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, zarówno jako Uczestnik jak i Głosujący.
 4. Dane osobowe Głosujących i Uczestników Konkursu będą przechowywane przez cały czas trwania Konkursu, do czasu wyłonienia zwycięzców oraz wykonania wszystkich czynności związanych z zakończeniem Konkursu, w tym niezbędnych do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 5. Dostęp do danych osobowych Uczestników mają:
 6. Pracownicy Organizatora odpowiedzialni za organizację Konkursu,
 7. Podmioty współpracujące z Organizatorem, obsługujące systemy informatyczne platformy www.zlotespinacze.pl.
 8. Uczestnik i Głosujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
 9. Każdemu Uczestnikowi i Głosującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu Nagroda Publiczności zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nie może pogarszać praw Uczestników Konkursu Nagroda Publiczności. Każda zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie www.zlotespinacze.pl w postaci stosownych aneksów.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o ewentualnych zmianach harmonogramu Konkursu drogą elektroniczną (e-mailem).
 3. Naruszenie przez Uczestnika i Głosującego któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności § 4. ust. 4. , uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o wykluczeniu Projektu z Konkursu Nagroda Publiczności lub utracie Uczestnika prawa do Nagrody.
 4. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro ZFPR: Związek Firm Public Relations, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, e-mail: info@zfpr.pl, Tel. (22) 555 33 30. Osoba kontaktowa: Katarzyna Rudzik, katarzyna.rudzik@zfpr.pl, tel. 531 848 470.

 

Pobierz regulamin konkursu Nagroda Publiczności